Tá Dược

Tổng hợp vai trò và cách sử dụng của các tá dược trong ngành dược - Pharma Labs

Tá dược Polyethylene glycol

Polyethylene glycol là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ...

Tá dược Polyethylene glycoltên khác là Macrogol  hay PEG. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá dược hóa dẻo và...
Tá dược PEG 20000

PEG 20000 là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ...

Tá dược PEG 20000 có tên khác là Macrogol 20000 hay Polyethylene glycol. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá...
Tá dược PEG 8000

PEG 8000 là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ...

Tá dược PEG 8000 có tên khác là Macrogol 8000 hay Polyethylene glycol. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá...
Tá dược PEG 4000

PEG 4000 là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ...

Tá dược PEG 4000 có tên khác là Macrogol 4000 hay Polyethylene glycol. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá...
Tá dược PEG 1500

PEG 1500 là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ...

Tá dược PEG 1500 có tên khác là Macrogol 1500 hay Polyethylene glycol. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá...
Tá dược PEG 400

PEG 400 là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ...

Tá dược PEG 400 có tên khác là Macrogol 400 hay Polyethylene glycol. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá...
Tá dược PEG 200

PEG 200 là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ...

Tá dược PEG 200 có tên khác là Macrogol 200 hay Polyethylene glycol. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá...
Tá dược Macrogol

Macrogol là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ sử...

Tá dược Macrogol tên khác là Polyethylene glycol hay PEG. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá dược hóa dẻo...
Tá dược Natri saccharin

Natri saccharin là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ...

Tá dược Natri saccharin có tên khác là Sodium saccharin hay Natri saccarin. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá...
Tá dược Na2CO3

Natri cacbonat là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ...

Tá dược Natri cacbonat có tên khác là Sodium carbonate hay Na2CO3. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá dược...

Bài viết gần đây

Bài viết liên quan