Dược Điển Việt Nam 5 pdf (DĐVN V) Phiên bản searchable – Tải pdf

Dưới đây là link tải Dược điển Việt Nam 5 dạng pdf, có thể tìm kiếm – searchable

Link download DĐVN 5:

Dược điển Việt Nam 5.pdf

Dược điển Việt Nam 5 pdf
Dược điển Việt Nam 5 pdf

Hội đồng Dược điển Việt Nam được thành lập từ năm 1963, để tổ chức công tác xây dựng Dược điển Việt Nam và tiêu chuẩn hóa thuốc. Trong hơn 45 năm qua, Hội đồng Dược điển Việt Nam đã không ngừng được củng cố, phát triển, và đã biên soạn, trình Bộ Y tế ban hành 5 Bộ Dược điển Việt Nam. Bộ Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ nhất (I) năm 1971, Bộ Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ hai (II) năm 1990, Bộ Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ ba (III) năm 2002,  Bộ Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ tư (IV) năm 2009, và Bộ Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ 5 (V) năm 2018

Dược điển Việt Nam là Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc, quy định về tiêu chuẩn chất lượng thuốc và các phương pháp chung về kiểm nghiệm thuốc, là văn bản quy phạm kỹ thuật quan trọng của ngành Y tế trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, đảm bảo và nâng cao chất lượng thuốc phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Để từng bước triển khai thực hiện Chính sách thuốc quốc gia, Chiến lược phát triển ngành Dược, trong thời gian qua (2004 – 2017), Bộ Y tế, Hội đồng Dược điển Việt Nam, các đơn vị từ trung ương tới địa phương, các chuyên gia trong và ngoài nghành Y tế đã tập trung nghiên cứu xây dựng, biên soạn, thẩm định và hoàn chỉnh Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc – Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ năm (V) theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và được ban hành theo quy định tại Luật dược.

Dược điển Việt Nam V đã được tổ chức biên soạn một cách khoa học, công phu, theo một quy trình thống nhất, xem xét sửa đổi các tiêu chuẩn đã ban hành và bổ sung nhiều tiêu chuẩn thuốc mới. Các tiêu chuẩn của Dược điển Việt Nam IV đảm bảo sự kế thừa truyền thống của các Dược điển Việt Nam trước đây, đồng thời cập nhật nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, đưa vào nhiều mức chất lượng cao tương đương với các nước trong khu vực và thế giới, đảm bảo tính thực thi áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nước, phù hợp với thông lệ quốc tế và hài hòa với các Dược điển tiên tiến trên thế giới.

Bộ Y tế Ban hành Dược điển Việt Nam V làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý, kỹ thuật, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược để tăng cường công tác tiêu chuẩn hóa chất lượng thuốc, đảm bảo thuốc có chất lượng ngày càng cao phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Dược điển Việt Nam là tài liệu kỹ thuật làm căn cứ để quản lý, kiểm tra, đánh giá chất lượng thuốc lưu hành ở Việt Nam.

Dược điển Việt Nam 5 gồm 7 phần:

  • Phần mở đầu
  • Quy định chung
  • Nguyên liệu hóa dược và thành phẩm hóa dược
  • Vắc xin và sinh phẩm y tế
  • Dược liệu và thuốc từ dược liệu
  • Phổ hồng ngoại
  • Các phụ lục

 

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

1 bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây